Conditions de vente

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur-en verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaar- den van de klant.

 2. Elke ondertekenaar van een bestel- afhalings- of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

 3. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Ieper netto zonder korting, tenzij anders bepaald.

 4. Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is onmiddellijk een interest eisbaar van 15 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de volledige betaling en dit zonder ingebreke- stelling.
  Alle inningskosten vallen steeds ten laste van de schuldenaar.

  Bij wanbetaling is de schuldenaar, naast de innings-protest- e.a. kosten en scha- devergoedingen conform artikel 6 van de Wet van 8.8.2002 en het arrest van het Arbitragehof van 19.4.2006, naast de interest en de gedingskosten, een schade- vergoeding verschuldigd van 15 % op de hoofdsom, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.000

  Daarenboven zijn wij gerechtigd om naar eigen keuze de overeenkomst als ontbon- den te beschouwen, de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper of opdrachtgever, naast een schadevergoeding wegens contractbreuk forfaitair begroot op 50 % van het factuurbedrag.

 5. Bij iedere bestelling kan op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon 30 % van de totale koopsom gefactureerd worden en de resterende 70 % bij de levering. Indien door de klant geen of slechts deels gevolg wordt gegeven aan een goedgekeurde offerte/bestelbon dan zijn wij gerechtigd op een forfaitaire schade- vergoeding van 50 % van de weerhouden prijs.

 6. Termijnen voor levering of uitvoering der werken, door nv Declercq bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annula- tie of een eis tot schadevergoeding inhouden. De verkoper is niet verantwoordelijk ingeval van overmacht en behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst/lastgeving te verlengen, zolang de overmacht duurt.

 7. De verkoper is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten en de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

 8. Verzendingen van goederen (installaties, onderdelen, edm...) geschieden uitsluitend op kosten en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 9. Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot vol- ledige betaling door de opdrachtgever. Deze kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten zijne laste vanaf het verlaten van onze magazijnen.

 10. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de verko- per, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
  Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen zelfde termijn na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.

  Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

  Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard of eigen aan de gebruikte materialen.

 11. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.

 12. 12*  Meerkost ten gevolge van extra prestaties en/of niet ingecalculeerde materialen tijdens uitvoering van werken vallen steeds voor rekening van de koper.
  Extra prestaties kunnen een gevolg zijn van verborgen obstakels, omstandigheden en/of verzuim van meldingsplicht van koper.

  Alle meerwerken welke niet op de orderbevestiging vermeld werden, worden aanzien als extra prestaties.
  Het uitvoeren van drukwerk met behulp van drukklare bestanden die ter beschikking gesteld werden door de koper vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de koper zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken aanwezig in het aangeleverde bestand.

 13. Schade aan terreinen en/of gebouwen ten gevolge van onzichtbare gebreken, erbar- melijke staat en/of verzuim van meldingsplicht vallen voor rekening van de koper. De koper kan bij voorval van één of meerdere van deze omstandigheden geens- zins de uitvoerder aansprakelijk stellen, noch een schadevergoeding eisen voor het terugbrengen in de oorspronkelijke toestand van het gebouw en/of terrein.

 14. Declercq nv behoudt het recht om nog niet geleverde of uitgevoerde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige levering niet werd betaald.

 15. Alle prijzen vermeld op publicitair drukwerk en op de website, www.declercq.be, gelden enkel ten titel van inlichtingen en verbinden Declercq nv niet.